PREČÍTAJTE NÁSLEDUJÚCE PRODUKTY NYE COUNTDOWN.

THIS “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” TERMS OF USE AGREEMENT (“Agreement”) IS A LEGAL AND BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU (“YOU,” “YOUR,” OR “YOURSELF”), AS THE END USER, AND “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” (“OUR,” “US,” “WE,” “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” OR “COMPANY”), WHICH GOVERNS YOUR USE OF OUR INTERNET-BASED MEDIA DISTRIBUTION AND DATA COLLECTION SUBSCRIPTION SERVICE (the “Service”) TOGETHER WITH ALL INFORMATION, CONTENT, PRODUCTS, MATERIALS AND SERVICES MADE AVAILABLE TO YOU BY US AND/OR THIRD PARTIES THROUGH THIS CREATIVE AUDIO/ VIDEO PRODUCTION (Collectively, the “Creative Audio/ Video Production” IE NYE CUSTOMIZED AUDIO A VIDEO COUNTDOWN). You acknowledge that by ordering any of the NYE Countdown products before December 10, 2018, that delivery of your order / the customized product(s); will not be delivered until after December 10, 2018. All orders placed after December 10, 2018 should be delivered within 72 hours of ordering via an emailed link to the email supplied to NYECountdown.com, llc. order, unless otherwise updated. You can update your email and profile on NYECountdown.com under the “MY ACCOUNT”. Questions? Email support at SUPPORT@NYECountdown.com 24 hodín denne do januára 2, 2019.

PREČÍTAJTE TÚTO DOHODU POZORNE PRED POUŽÍVANÍM KREATIVE AUDIO / VIDEO PRODUCTION. Registráciou, objednávať on-line alebo prostredníctvom telefónu, použitím alebo inom prístupe na / video produkcie CREATIVE AUDIO, alebo ich súčastí, žiadnym spôsobom, ste uznáva, že ste čítali túto zmluvu a porozumeli, SÚHLASÍTE aby sa stal stranou TO TÁTO DOHODA A SÚHLASÍ S TÝM, ŽE BUDETE ZODPOVEDAŤ PODMIENKAMI A PODMIENKY VYHRADENÉ V TOMTO DOKUMENTE. Táto kreatíva AUDIO / VIDEO PRODUCTION je ponúkaná a dané k dispozícii len na profesionálne rozhlasového vysielania, diskdžokejov, konzultantov, štítky, hotelov, nočných klubov, barov, reštaurácií, predkladatelia a ďalšie podobné odborníkov a / alebo subjektom. Ak z nejakého dôvodu neakceptujete a súhlasíte so všetkými jej PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY, prosím ukončili registráciu / Objednanie proces a neurobia pristupovať ani ho používať PRODUKT, kreatívne audio / video výrobu alebo nejaká hudba, textu alebo ĎALŠÍ MATERIÁL K DISPOZÍCII CREATIVE AUDIO / VIDEO PRODUCTION V AKÉKOĽVEK STANE.

The product(s) being registered and sold are the audio timed voice parts, the custom audio voiced parts and the video effects of the NYE Countdown Shell WITHOUT the copy written music. NYECountdown.com, llc. uses the music on the countdowns for demonstration purposes only. All custom orders will receive their voiced customized insert and a “New Year’s Eve Custom Countdown DEMO TRACK” with music at no charge. (the additional “nye demo” download is for a sample | promotional use and instructional purposes only) You must be a working professional disc jockey or nightclub to purchase the NYE Countdown. By purchasing the “NYE Shell” and customized vocal dj drop from NYECountdown.com, llc. you are agreeing to abide by all music licensing copyrights and domestic | international copyright laws and indemnify and hold harmless Killerspots.com, Inc., NYECountdown.com, llc., its affiliates, agents and producers.

All orders are ONE LICENSE – ONE DOWNLOAD that is receipt trackable and traceable by our NYECountdown.com, llc. licensing software.

SÚ STRICTNE ZAKÁZANÉ NA PODIELOVANIE ALEBO UPLATŇOVANIE AKÝCHKOĽVEK A VŠETKÝCH ŠTÁTOV VYROBENÝCH KILLERSPOTS.COM, Inc. & NYECOUNTDOWN.COM, llc. NA YOUTUBE, VIMEO, FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM alebo AKÉKOĽVEK INÉ SPOJENÉ WEBOVÉ STRÁNKY A FTP, S VÝNIMKOU VYJADRENEJ PÍSOMNEJ DOKUMENTÁCIOU OD ODPOVEDNOSTI NAŠICH LICENCIÍ.

Všetky videá boli označené ako vodoznak, aby identifikovali všetky porušenia. Všetky porušenia sa budú vykonávať a budú čierne vymenované a budú zakázané z budúcich nákupov.

Pravidlá používania:

  • Táto kreatívna audio / video produkcia sa vám poskytuje ako koncový používateľ a preto by ju nemala v žiadnom prípade reprodukovať, upravovať, upravovať, prenášať, predávať, prenajímať, prenajímať, licencovať, prenášať, distribuovať alebo iným spôsobom poskytovať tretím osobám alebo akýmkoľvek spôsobom zmeneným.
  • Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable, revocable license to use the object code copy of the Creative Audio/ Video Production distributed with this Agreement (the “Copy”) along with related documentation during the term of this Agreement on a single CPU, which CPU you may change from time to time. Such license shall be terminable as provided herein.
  • Táto tvorivá audio / video produkcia je prostriedkom na prijímanie obsahu dodávaného spoločnosťou a vyžaduje, aby spoločnosť vytvorila a schválila individuálny účet, aby sa mohla prihlásiť k službe. Každý účet je oprávnený používať iba ten, kto vytvoril účet. Za žiadnych okolností sa účet nesmie zdieľať ani používať viac ako jedným používateľom a takéto kroky sa považujú za dôvody na zrušenie účtu, ukončenie účtu alebo iné trestné činy. To zahŕňa sprístupnenie vášho individuálneho ID účtu akejkoľvek inej osobe alebo subjektu.
  • Beriete na vedomie, že spoločnosť si ponecháva výhradnú kontrolu nad produkciou tvorivého zvuku / videa a všetkými súvisiacimi právami duševného vlastníctva. Prihlásením sa k službe na doručovanie obsahu, ktorú ponúka Creative Audio / Video Production, nebudete jej vlastníkom. Pokiaľ nie je výslovne uvedené v tomto dokumente, neposkytujete žiadne práva alebo licenciu na patenty, autorské práva, obchodné tajomstvá alebo ochranné známky, pokiaľ ide o Creative Audio / Video Production alebo jej obsah, a spoločnosť si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené týmto. Creative Audio / Video Production obsahuje vlastnícke a dôverné informácie, ktoré sú chránené zákonmi o autorských právach a medzinárodnými zmluvnými ustanoveniami.
  • Súhlasíte, že neodstránite žiadne kópie Creative Audio / Video Production žiadne oznámenia o autorských právach a / alebo iných vlastníckych právach, ktoré sa objavujú v produkcii Creative Audio / Video ako pôvodne poskytla spoločnosť.
  • Súhlasíte s tým, že nebudete dekompilovať, rozoberať, dešifrovať, prekladať, upravovať, vytvárať odvodené diela, extrahovať alebo spätne inžinierovať alebo predávať Creative Audio / Video Production, alebo sa pokúšať alebo pomáhať iným, aby urobili niektorý z vyššie uvedených.
  • Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, šíriť, šíriť, predávať, sprístupňovať tretím stranám alebo šíriť túto Creative Audio / Video Production komukoľvek alebo využívať Creative Audio / Video Production na komerčné alebo nekomerčné účely bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Každá takáto neoprávnená distribučná akcia predstavuje porušenie federálneho zákona o autorských právach v rámci 17 USC Section 106, za ktoré by ste mohli byť považovaní za zodpovedných za úmyselné protiprávne konanie, za ktoré sa trestá pokutu až do výšky jednej sto päťdesiattisíc dolárov ($ 150,000) za každý porušujúci akt.
  • Obsah poskytovaný prostredníctvom Creative Audio / Video Production je vlastníctvom tretích strán, ktoré si ponechávajú vlastníctvo a majú licenciu na spoločnosť. Obsah je chránený autorskými právami a inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Obsah prijatý od spoločnosti môže byť zobrazený, použitý a prehrávaný iba účastníkom, ktorým je obsah sprístupnený, a len na účely, ktoré spadajú do pôsobnosti tejto dohody.
  • Súhlasíte s tým, že nebudete obsah používať spôsobom, ktorý by porušil autorské práva alebo inú exkluzívnu ochranu poskytovanú diele a potvrdiť, že akékoľvek porušenie autorských práv ukončí vaše práva na súkromie podľa tejto zmluvy a môže tiež viesť k osobnej právnej zodpovednosti podľa štátu alebo federálny zákon. Federálny zákon poskytuje prísne občianske a trestné sankcie za neoprávnené rozmnožovanie, distribúciu, prenájom alebo digitálny prenos zvukových nahrávok chránených autorskými právami a / alebo iných chránených diel v rámci sekcií 17 USC 501, 506. Vytváranie neoprávnených kópií diel chránených autorskými právami predstavuje krádež, za ktoré by ste mohli niesť zodpovednosť za tisíce dolárov. Vytváranie ľubovoľného obsahu v akejkoľvek sieti Peer to Peer (P2P) alebo akýmkoľvek iným spôsobom neoprávneného odovzdávania chránených alebo chránených diel tiež predstavuje porušenie autorských práv. Táto zmluva predstavuje upozornenie na ochranu autorských práv týkajúcich sa obsahu dodávaného prostredníctvom Creative Audio / Video Production a akékoľvek neoprávnené používanie môže viesť k zisteniu úmyselného porušenia autorských práv vo federálnom súde, za ktoré možno uložiť pokutu až do sto päťdesiattisíc ($ 150,000) za každý porušujúci akt alebo inú závažnú občiansku alebo trestnú zodpovednosť.
  • Chápete, že všetok obsah je vodoznakom s osobným identifikátorom, ktorý je možné vysledovať a že budete zodpovední za akékoľvek kopírovanie alebo nelegálne prerozdeľovanie Creative Audio / Video Production alebo obsahu v celku alebo časti v súlade s vyššie uvedeným.

Termín. This Agreement commences upon your acceptance (as described above) and will end when terminated. This Agreement will be deemed to terminate immediately if you fail to comply with any material term or condition contained herein. Upon termination, your license rights end and you will no longer have access to or be able to receive the subscription content. Company reserves the right to terminate this Agreement and disable the Creative Audio/ Video Production at Company’s discretion at any time. The restrictions set out in this Agreement shall remain in force even after termination or expiration.

Zrieknutie sa záruky. You expressly agree that use of and access to the Creative Audio/ Video Production application is at your sole risk. The content is provided on an “as is” and an “as available” basis. We do not make, and hereby disclaim, any representations or warranties regarding the Creative Audio/ Video Production, content, Company website, and/or other products and services offered through the Company or any portion thereof, express, implied or statutory, including (without limitation) implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, non-infringement of third party rights, or any warranties arising by course of dealing or custom of trade. We make no representation or warranty that any material, content, products or services displayed on or offered through the Creative Audio/ Video Production are accurate, complete, appropriate, reliable, or timely. We also make no representations or warranties that the Creative Audio/ Video Production will meet your requirements and/or your access to and use of the service will be uninterrupted or error-free, free of viruses, malicious code, or other harmful components, or otherwise secure. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties. Accordingly, some of the above exclusions may not apply to you.

Obmedzenie zodpovednosti. V maximálnej možnej miere povolenej príslušnými právnymi predpismi spoločnosť, jej poskytovatelia licencií, dodávatelia, partneri, pridružené spoločnosti alebo poskytovatelia služieb tretích strán nebudú zodpovední voči vám alebo akejkoľvek tretej strane za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, špeciálne, príkladné, trestné alebo následné škody alebo akejkoľvek inej formy škody akýmkoľvek spôsobom vyplývajúcim z alebo v súvislosti s touto zmluvou alebo s vaším použitím Creative Audio / Video Production, bez ohľadu na formu konania alebo na základe nároku, alebo či spoločnosť bola alebo nie bola o možnostiach takéhoto poškodenia. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti za náhodné alebo následné škody. Preto sa niektoré z vyššie uvedených obmedzení a vylúčení nemusia vzťahovať na vás.

, Použite of informácií. Týmto udeľujete Spoločnosti povolenie na použitie akýchkoľvek informácií odvodených z vášho používania Creative Audio / Video Production alebo iných informácií oznámených Spoločnosti akýmkoľvek spôsobom, ktorý spoločnosť zvolí pre komerčné alebo nekomerčné účely.

Zmeny. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť túto zmluvu a uložiť nové alebo dodatočné podmienky týkajúce sa vášho používania tvorivej audiovizuálnej produkcie. Takéto zmeny a dodatočné podmienky budú okamžite účinné a začlenené do tejto dohody. Vaše pokračovanie v používaní Creative Audio / Video Production bude považované za akceptovanie.

Odškodnenie. You agree to defend, indemnify and hold us harmless against any losses, expenses, costs or damages (including our reasonable attorneys’ fees, expert fees’ and other reasonable costs of litigation or proceedings) arising from, incurred as a result of, or in any manner related to any claim or action based upon (a) your breach of, or failure to comply with, the terms and conditions of this Agreement, (b) your use of the Creative Audio/ Video Production , and/or (c) the use of the Creative Audio/ Video Production by any other person using your IDs. We may, in our discretion, participate in the defense of any such claim or action and any negotiations for its settlement or compromise. No settlement which may adversely affect our rights or obligations shall be made without our prior written approval. We reserve the right, at our own expense and on notice to you, to assume exclusive defense and control of any such claim or action and then your corresponding indemnification obligation will end.

Voľba práva a súhlas s právomocou. Táto dohoda sa riadi právnymi predpismi štátu Ohio, USA, bez ohľadu na ustanovenia jej kolíznych noriem; a týmto súhlasíte s výhradnou jurisdikciou a miestom konania vo federálnych a štátnych súdoch nachádzajúcich sa v štáte Clermont County, Ohio, USA, pokiaľ ide o všetky spory vyplývajúce z Creative Audio / Video Production alebo súvisiace s nimi. Okrem toho súhlasíte s výhradnou jurisdikciou a miestom konania na takýchto súdoch za akékoľvek kroky, ktoré ste začali proti nám (alebo s našimi pridruženými spoločnosťami).

Celá dohoda. This Agreement constitutes the entire agreement between you and Company and governs your use of the Creative Audio/ Video Production, superseding any prior agreements between you and Company. You also may be subject to additional terms and conditions that may apply when you use affiliate services, third-party content, or third-party Creative Audio/ Video Production. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that portion shall be construed in a manner consistent with applicable law to reflect, as nearly as possible, the original intentions of the parties, and the remaining portions shall remain in full force and effect. Company’s failure to enforce any right or provisions in this Agreement will not constitute a waiver of such or any other provision. Company will not be responsible for failures to fulfill any obligations due to causes beyond its control.

VŠETKY CUSTOMNÉ OBJEDNÁVKY MUSÍ BYŤ VYPLÝVAJÚCE DO SATURDAY, DECEMBER 27, 2018 AT NOON, EST, aby sa zaručilo doručenie včas bez spoplatnenia.

Všetky objednávky po tomto termíne budú mať za následok RUSH FEE plus akékoľvek urýchlené poplatky FedEx.

VŠETKY PREDAJY SÚ KONEČNÉ! NEMÁ ŽIADNE NÁHRADY. BEZ VÝNIMKY.

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete podporu: pošlite e-mail support@nyecountdown.com or www.NYECountdown.com, Ďakujem! Šťastný nový rok!

*** SLEVA ALERT ***

Prosím, vezmite si VIDEO svoje odpočítanie NYE LIVE V ČINNOSTI this New Year’s Eve – and send to us so we can feature you and your venue on our website and social media.

Odovzdajte ho tu: http://bit.ly/ClientUpload

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!